به روز شده در: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۴
انتخابات هیئت رئیسه برای اجلاسیه سوم مجلس یازدهم در دستورکار صحن علنی قرار دارد.
کد خبر: ۵۲۳۷۲۰
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰ - 21May 2022

انتخابات هیئت رئیسه  مجلس برای اجلاسیه سوم برگزار می‌شودبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روز‌های (یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه اول، سوم و چهارم خرداد) به شرح زیر اعلام شده است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امـور داخلـی کشـور و شورا‌ها در مورد: طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد: طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون قضـائی و حقـوقی درمورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عـدالت اداری

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح دوفوریتی اصلاح جدول ۴-۲۴ محرومیـت زدایـی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشور

گـزارش شـور دوم کمیسـیون امـورداخلی کشـور و شـورا‌ها درمورد: طرح نحـوه تشـکیل و فعالیـت تشـکل هـای صـنفی– تخصصی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) بـه مـاده (۳۷ (قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد: رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان

بررسـی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۱) آئین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح قانون حمایت از به سازی و نوسـازی بافت هـای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضـا (ع) و حـرم مطهـر حضـرت معصـومه (س)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۱ (ماده (۲ (قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ـ مصوب

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه حل تشکل و مذاکره دسته جمعی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: لایحه مبارزه با قاچاق انسـان و اعضـای بـدن و مجـازات عبوردهندگان غیرمجـاز افـراد از مرزهـای کشـور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح قانونی استفساریه مـاده (۶) قـانون تشـکیل سـازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظـام جمهـوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشـور تـا سـپری شـدن مراحل

گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (دراجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلـس) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.

انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس شـورای اسـلامی (اجلاسـیه سـوم) در دسـتور روز چهارشنبه مورخ ۴/۳/۱۴۰۱ قرار دارد.

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲) با اصلاحات بعدی)

بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شورا‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضـعیت پرداخـت مبلـغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونـا و نحوه توزیع منابع اختصاص یافته ازاین محل

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکـرد دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع و مصارف ارزی کشـور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شـورا‌ها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲

بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد طرح ایجـاد مـدیریت متمرکـز جهـت تـأمین ماشین آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس شـورای اسـلامی (اجلاسـیه سـوم) در دسـتور روز چهارشنبه مورخ ۴/۳/۱۴۰۱ قرار دارد.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد نقض اصل یکصد و بیسـت و یکـم ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات

گزارش کمیســیون کشــاورزی، آب، منــابع طبیعــی و محــیط زیســت مبنــی بــر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصـوص انتقـال آب بین حوضه‌ای

بررسی تقاضای عده‌ای از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی در مـورد رسـیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمـورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران (دراجرای قانون نحوه گزارش کمیسـیون اصـل (۹۰ (قانون اساسی مصوب ۳/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۰۱ (آیین‌نامه داخلی مجلس)

انتهای پیام/341

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار