فوتوتیتر؛
سردار فدوی: تقابل مستکبران با ایران به شکست حقارت‌آمیز آن‌ها می‌انجامد

تقابل مستکبران با ایران به شکست حقارت‌آمیز آن‌ها می‌انجامد