تصاویر/ تشییع شهید مدافع نظم و امنیت «قربانعلی امیدی ارجنکی» در شهرکرد